بایگانی برچسب

رژیم حقوقی دریای خزر

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (3)

جمهوری آذربایجان آذربایجان پس از رسیدن به استقلال، سیاست نزدیکی هرچه بیشتر با دولتهای غربی برای جلب سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از آنها در بهره‌برداری از منابع طبیعی دریای مازندران و سروسامان دادن به اقتصاد خود را در پیش گرفت و در پی گفت…

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (2)

پ- رژیم حقوقی دریای مازندران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  شرایط ژئوپلیتیک تازه دریای مازندران که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه پدید آمد، رژیم حقوقی دریای مازندران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. فروپاشی نظام دو قطبی و در پی…

رژیم حقوقی دریای مازندران (2)

بررسی الگوهای رژیم حقوقی مطرح شده از سوی کشورهای کناره دریای مازندران 1- اعمال اصول ناظر بر حقوق دریاها این دیدگاه از سوی قزاقستان مطرح شده است. قزاقستان می‌گوید چون دریای مازندران با کانال ولگادن به دریای آزاد (بالتیک و سیاه) راه…

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (1)

پیشگفتار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دگرگونی های بزرگی در ساختار نظام بین‌الملل و مناطق نفوذ شوروی بویژه در حوزه دریای مازندران پدید آورد. از جمله این دگرگونیها سر برآوردن جمهوریهای تازه در کناره دریای مازندران است. پیش از سرنگونی نظام…

رژیم حقوقی دریای مازندران (1)

این نوشتار به بررسی وضع حقوقی دریای مازندران در دوره زمانی یعنی گذشته و اکنون می‌پردازد. در این زمینه با توجه به قراردادهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی و همچنین توافقهای تازه میان کشورهای این حوزه، ایران باید همچنان بر پایه قراردادهای پیش از…