بایگانی برچسب

رکورد جهانی

اعتماد به نفس به شرط چاقو

در دنیای کنونی روندی در حال وقوع است که هیچ کشوری از آن مصون نیست؛ روند کالایی شدن و جزءبه جزء شدن زیبایی. اگر در گذشته فرد به عنوان یک کلیت در نظر گرفته می‏شد، امروز در حال تفکیک و تجزیه شدن است و هر یک از اجزای بدن در دنیای رسانه‌‏ها،…