بایگانی برچسب

رگرسیون لجستیک

چگونگی استفاده از انواع رگرسیون ها

رگرسیون ساده و چندگانه : در رگرسیون ساده یک متغیر مستقل (اثرگذار) و یک متغیر وابسته (اثرپذیر) با مقیاس کمی (فاصله‌ای و یا نسبی) وجود دارد و روابط این متغیرها در قالب علت و معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد. این درحالی است که در رگرسیون چندگانه…