بایگانی برچسب

رگرسیون

ضریب همبستگی کانونی چیست

همبستگی کانونی یا متعارف، شکل تعمیم یافته رگرسیون چندگانه است که بیش از یک متغیر وابسته را به معادله پیش بینی اضافه می کند. یادآوری می شود که ضریب همبستگی چندگانه بین «بهترین» ترکیب متغیرهای مستقل و یک متغیر وابسته را نشان می داد. همبستگی…

چگونگی استفاده از انواع رگرسیون ها

رگرسیون ساده و چندگانه : در رگرسیون ساده یک متغیر مستقل (اثرگذار) و یک متغیر وابسته (اثرپذیر) با مقیاس کمی (فاصله‌ای و یا نسبی) وجود دارد و روابط این متغیرها در قالب علت و معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد. این درحالی است که در رگرسیون چندگانه…