بایگانی برچسب

ریچارد رورتی

لیبرالیسم و دموکراسی

 امین بزرگیان ۱ -ریچارد رورتی در سخنرانی که در بهار سال ۸۳ در ایران و در خانه هنرمندان داشت، سعی کرد به اثبات چندباره نظریه معروف خویش یعنی تقدم دموکراسی بر فلسفه بپردازد. او گفت که دموکراسی حافظ امور بدیهی سیاسی - اجتماعی همچون…

زندگی در سایه تاویل های بی پایان

ژاك دریدا (۲۰۰۴-۱۹۳۰.م) فیلسوف نامبردار و اثرگذار زمانه ماست. دامنه اندیشه ها و تأملات او افزون بر اقلیم فرهنگی غرب، اكنون فضای فكری ایران را نیز دربر گرفته است. ورود اندیشه های این فیلسوف به ایران، همچون هر اندیشه نویی با واكنش هایی متفاوت…