بایگانی برچسب

زندگی بی زندگی

زندگی بی زندگی

جهانی‌شدن فرهنگ موضوعی است که پیشرفت و گسترش فناوری ارتباطات زمینۀ عملی شدن آن را فراهم کرده است. این موضوع سبب شده است که عده‌ای با تأکید بر نوع تازه‌ای از امپریالیسم، یعنی امپریالیسم فرهنگی غرب و در رأس آن امریکا بر جهان، آیندۀ فرهنگی…