بایگانی برچسب

زندگی زناشویی

مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان – شماره 4، زمستان 1397

این فصلنامه علمی پژوهشی متعلق به دانشگاه الزهرا می باشد. از اهداف نشریه: 1- تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناختی 2- ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور 3- توسعه پژوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناختی و جامعه…