بایگانی برچسب

ساختارهای رهبری مسلمانان بریتانیا

کنفرانس رهبری، مقام و نمایندگی در جوامع مسلمان بریتانیا

در این کنفرانس به این سؤالات پاسخ داده می‌شود: چه کسی برای مسلمانان بریتانیا صحبت می‌کند؟ چگونه قدرت را در عصر رسانه‌های جمعی و اینترنت تفسیر و اجرا می‌کنیم؟ چه عوامل داخلی و خارجی ساختارهای رهبری مسلمانان بریتانیایی را به عنوان یک اقلیت…