بایگانی برچسب

سلک‌ مقابلات‌

عقل و عشق

(«عقل‌ و عشق‌» یا «مناظرات‌ خمس‌» اثر صائن‌الدین‌ علی‌بن‌ محمد اصفهانی‌، نویسنده‌ قرن‌ نهم‌ هجری‌ است‌. این‌ کتاب‌ به‌ تصحیح‌ خانم‌ اکرم‌ جودی‌ از طرف‌ نشر میراث‌ مکتوب‌ در سال‌ 1375 چاپ‌ شده‌ است‌.) اگر بپذیریم‌، «ادبیات‌ داستانی‌ در…