بایگانی برچسب

سیاست و سرشت انسان

روانشناسی سیاسی

واژه روانشناسی سیاسی (Political Psychology)، اشاره ای به نقش بسزای روانشناسی فردی در زمانی است که افراد از یک موقعیت قدرت، نفوذ و اقتدار برخوردار هستند. از این روی، پژوهش بر روی روانشناسی در بین پژوهشگران علوم سیاسی و تاثیر آن در زندگی…