بایگانی برچسب

سیدعلیرضا واسعی

فهرست مجلات معتبر سال 97 رشته تاریخ

فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته تاریخ بر اساس اعتبار، تاریخ تصویب و نام سردبیر آن که در سال 97 مورد ارزیابی قرار گرفته اند: 1. اسناد بهارستان – کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – علمی – ترویجی - دی 91 - منصوره اتحادیه…