بایگانی برچسب

سید عطا تقوی اصل

رژیم حقوقی دریای مازندران (2)

بررسی الگوهای رژیم حقوقی مطرح شده از سوی کشورهای کناره دریای مازندران 1- اعمال اصول ناظر بر حقوق دریاها این دیدگاه از سوی قزاقستان مطرح شده است. قزاقستان می‌گوید چون دریای مازندران با کانال ولگادن به دریای آزاد (بالتیک و سیاه) راه…

رژیم حقوقی دریای مازندران (1)

این نوشتار به بررسی وضع حقوقی دریای مازندران در دوره زمانی یعنی گذشته و اکنون می‌پردازد. در این زمینه با توجه به قراردادهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی و همچنین توافقهای تازه میان کشورهای این حوزه، ایران باید همچنان بر پایه قراردادهای پیش از…