بایگانی برچسب

سیستم بودجه‌بندی ایران

رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش‌هایی هدایت می­شود که گاهی بنیان و شالودۀ آن سیستم را شکل می‌دهند؛ ارزش‌هایی نظیر عدالت که به‎منزلۀ نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی‎شده، سنگ­پایۀ مشروعیت دولت و حکومت و جوهرۀ مقاصد خط­‌مشی­‌گذاری عمومی…