بایگانی برچسب

شاهپور دوم

اوستا از منظر تاريخ و تبارشناسی

اوستا كتاب ديني زرتشتيان است و زبان اوستايي نياي اوستا كتاب ديني زرتشتيان است و زبان اوستايي نياي فارسي امروز است. نياكان ما زماني به اين زبان سخن مي گفتند. زبان اوستا براي توده مردمان وگويندگان زبان پهلوي (فارسي ميانه) زباني نهفته بوده…