بایگانی برچسب

شایعه پراکنی

شایعه؛ بمب ویرانگر

هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و ستون های اصلی یک جامعه است. تخریب و تضعیف هر یک از آن ها به معنای از میان بردن یکی از ستون های جامعه است. از این رو در موضوع جامعه پذیری، تاکید اصلی بر آموزش و پرورش نسل ها بر اساس این هنجارهاست. بسیاری از مصادیق…