بایگانی برچسب

شایگان

شایگان به مثابۀ تبلور همزیستی سطوح آگاهی

محمد امین قانعی راد انجمن جامعه شناسی ایران داریوش شایگان فیلسوف،دین پژوه و پژوهشگر فرهنگ در دومین روز بهار 1397 از میان ما رفت. شایگان در طی سال های پس از انقلاب در فضای آکادمیک حضور رسمی نداشت ولی در عرصۀ روشنفکری ایران تاثیری مستمر و…