بایگانی برچسب

شخصیت‌ پردازی

شخصیت‌پردازی در داستان کوتاه

داستان کوتاه، برشی از زندگی است. کوتاهی و فشردگی این گونة ادبی نویسنده را مقیّد می‌سازد تا در زمانی کوتاه و کم، فضایی قابل باور و ملموس را با حداقل کلمات برای خواننده مهیّا کند تا در تجربه‌ای جدید از زندگی او را با خود همراه کند. دقت کافی…