بایگانی برچسب

شرور طبيعي

بنيان هاي فلسفي خشونت و شرّ

ميان فيلسوفان، حكيمان و الهي دانان همواره اين پرسش، خلجان داشته كه هويت آزاردهنده يي به نام «شر» در پهنه آفرينش چه جايگاهي دارد؟ پديده «شر» اعم از شرور طبيعي و اخلاقي، حيات موجودات بويژه موجود انساني را همواره تهديد كرده است. اما فيلسوفان و…