بایگانی برچسب

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها «مجموعه آموزشی»

سازمان جهانی تجارت تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود دارد و قواعد و مقررات آن درواقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است. در این اثر با استفاده از منابع اصیل و دست اول سعی شده است که کلیه موضوعات مربوط به سازمان جهانی تجارت ـ از…