بایگانی برچسب

شیعه علی

شیعیان عربستان؛ از دیروز تا امروز

جامعة شیعة عربستان از بدو پیداش خود تا‌کنون با مشکلات و فراز و فرودهای گوناگون و سؤالات شبهه بر‌انگیز از جانب اربابان غرض روبه‌رو بوده است. این موارد در دوره‌های اخیر با توجه به بالا گرفتن مسئلة شیعه در جهان اهمیت بیشتری یافته است. این…