بایگانی برچسب

شیعیان عربستان

مشاوره اطلاعاتی : پایان‌نامه وضعیت فرهنگی شیعیان عربستان در دوره معاصر

در خصوص تقاضای یکی از مراجعین برای گردآوری منابع در خصوص موضوع فوق چندین راه برای کمک به ایشان در نظر گرفته شد که با توجه به اینکه دانشجوی مورد نظر امکان تحلیل موضوعات مختلف را نداشت؛ با در اختیار قراردادن مقالات و برخی کتابها به ایشان کار…

شیعیان عربستان؛ از دیروز تا امروز

جامعة شیعة عربستان از بدو پیداش خود تا‌کنون با مشکلات و فراز و فرودهای گوناگون و سؤالات شبهه بر‌انگیز از جانب اربابان غرض روبه‌رو بوده است. این موارد در دوره‌های اخیر با توجه به بالا گرفتن مسئلة شیعه در جهان اهمیت بیشتری یافته است. این…