بایگانی برچسب

شیوه های توزیع بهینه

بازارگرایی در شرکت های لیزینگ

امروزه، شرکت های لیزینگ بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو هستند. وضعیت در حال تغییر اقتصاد سیاسی کشور و تصمیمات جسته و گریخته متاثر از شرایط متغیر محیط بین المللی و داخلی، شرکتهای لیزینگ را با چالشهای جدید و جدی ای در حوزه عمل روبه رو…