بایگانی برچسب

طالبوف

مدرسه داستان

هر قصه را مغزی هست، قصه را جهت آن مغز آوردند بزرگان، نه از بهر دفع ملالت به صورت.» (مقالات شمس تبریزی) پیدایی ادبیات داستانی مرتبط با مدرسه، به عبارت دیگر داستان مدرسه‌ای، به قرون چهار و پنج قمری بازمی‌گردد؛ چنان‌که در متون ادب تعلیمی و…