بایگانی برچسب

عبدالله شهبازی

پاسخ به مدعی «راز شهرت صادق هدایت»

کتاب راز شهرت صادق هدایت با استناد به پنجاه و سه متن درباره صادق هدایت و آثارش که اغلب توسط دوستان و دوستداران ایشان در چهار دهة اخیر چاپ و منتشر شده است، گردآوری و تنظیم گردیده است. فراوانی منابع مورد استناد و استفاده قرارگرفته، اولین اثر…