بایگانی برچسب

عرفی شدن

رهیافت کارکردگرایانه در جامعه شناسی دین

دین پژوهی شاخه یی گسترده از معرفت بشری است که دین را موضوع شناخت خود قرارداده. جست وجوی تاریخچه دین پژوهی یقیناً ما را به عهد باستان خواهد کشاند چرا که دینداری یکی از مشترکات بین تمام اقوام و ملل در تمام اعصار بوده و بالطبع تحقیق پیرامون…