بایگانی برچسب

عقل

عنصر زمان در ادبیات غرب

مفهوم زمان، بدون در نظر گرفتن معنای فلسفی آن به شکلی که هایدگر، سارتر، شوپنهاور و ویتگنشتاین و عده‌ای دیگر به آن نگریسته‌اند، شاید زیاد پرمایه و معنی‌دار نباشد اما معنای زمان بدون قرار دادن در چارچوب فلسفی، می‌تواند به تنهایی نیز معنای عمیق…

عقل و عشق

(«عقل‌ و عشق‌» یا «مناظرات‌ خمس‌» اثر صائن‌الدین‌ علی‌بن‌ محمد اصفهانی‌، نویسنده‌ قرن‌ نهم‌ هجری‌ است‌. این‌ کتاب‌ به‌ تصحیح‌ خانم‌ اکرم‌ جودی‌ از طرف‌ نشر میراث‌ مکتوب‌ در سال‌ 1375 چاپ‌ شده‌ است‌.) اگر بپذیریم‌، «ادبیات‌ داستانی‌ در…