بایگانی برچسب

علایم اختصاری روانشناسی

حروف اختصاری در علم روانشناسی

۱- اختلال وسواس فکری، عملی OCD Obsessive Compulsive Disorder ۲- اختلال شخصیت وسواس فکری، عملی OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder ۳- اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD Anti Social Personality Disorder ۴- اختلال شخصیت نمایشی HPD…