بایگانی برچسب

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

فصلنامه پاتوق اطلاعات

 نشریه علمی-تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (نشریه دانشجویی) سال اول/ شماره اول/پاییز 1397 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی عزیزی سردبیر و ویراستار: سحر اکبری مدیر اجرایی: محمد نجاری طراح جلد و صفحه آرا: مهدی رضائی همکاران…