بایگانی برچسب

على اصغر سلطانى

سيد على اصغر سلطانى

سوابق تحصيلى: ارتقاء به دانشیاری، 1392، دانشگاه باقرالعلوم، قم دکتری زبان‌شناسی همگانی: 1383-1377، دانشگاه علامه طباطبايى، تهران. کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی: 1375-1371، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی:…