بایگانی برچسب

عوامل تشویقی

بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطة عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(1…