بایگانی برچسب

عیسی زارعی

بررسی وضعیت خدمات کتابخانه های دیجیتال نابینایان و کم بینایان

نویسندگان: زینب صدیقی عیسی زارعی منبع: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال هفتم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 13) مقدمه: کتابخانه های دیجیتال با هدف ارائه خدمات به تمامی مراجعان به وجود آمده اند. یک گروه از کاربران…