بایگانی برچسب

فحشا

یک سرماخوردگى کوتاه مدت

حاشیه نشین در حاشیه مرتکب قتل مى شود. حاشیه نشین پول، تلویزیون، پارک و غذا ندارد اما او به این دلیل مرتکب قتل نمى شود. او تن به این ارتکاب شوم مى سپارد از آنجا که آگاه نیست و آداب شهرى ندارد. او از لحاظ فرهنگى فقیر است و فرهنگ همان آداب…