بایگانی برچسب

فراتحلیل

انجام فراتحلیل معمولا با هدف صورت می گیرد

اول رفع تناقضات در یافته ها: یعنی پژوهش های مختلف ارقام مثبت یا منفی از پدیده مورد نظر ارائه داده اند و حال با انجام فراتحلیل می خواهیم ببینیم بالاخره کدام نتیجه درست تر است و دوم اطلاع از میزان یک پدیده: در اینجا تناقضی در یافته ها وجود…

انواع فراتحلیل

میلر و پولک در سال 1994 فراتحلیل را به سه دسته تقسیم می کند: 1️⃣ دسته اول: فراتحلیلی که صرفا نقاط قوت اثر یک متغیر را در مطالعات مختلف بررسی و آن را به طور خلاصه بیان می کند. 2️⃣ دسته دوم: در این دسته علاوه بر تلخیص نقطه قوت یک اثر،…