بایگانی برچسب

فرایندهای پویا و خلاق

بازارگرایی در شرکت های لیزینگ

امروزه، شرکت های لیزینگ بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو هستند. وضعیت در حال تغییر اقتصاد سیاسی کشور و تصمیمات جسته و گریخته متاثر از شرایط متغیر محیط بین المللی و داخلی، شرکتهای لیزینگ را با چالشهای جدید و جدی ای در حوزه عمل روبه رو…