بایگانی برچسب

فصلنامه‌ی “مدیریت دولتی دانشگاه تهران”

فصلنامه‌ مدیریت دولتی

 مقالات پر بازدید  تأثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان‌های خدمات عمومی به تفکیک مأموریت سازمانی و ویژگی‌های فردی  شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری  فهم پدیده بی‌حسی…