بایگانی برچسب

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

 شماره جاری: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399 )   شناسنامه علمی شماره 1. سال سی و یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399  …