بایگانی برچسب

فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

 مقالات پر بازدید  تاثیر تحریم‌های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی  تخمین پارامترهای تابع تغییرپذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه‌ای ایران براساس رویکردU…