بایگانی برچسب

فقه

تاثیر زندان بر زندانی از دیدگاه آسیب شناسی

قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت, موظف به کشف جرم, تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. همچنین باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح…

دو فصلنامه فقه مقارن

اهداف و چشم اندازهایاین دوفصلنامه عبارتند از: 1. ترویج فقه مقارن و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناسب با نیازهای جهان اسلام 2. زمینه­‌سازی برای تعامل علمی و فقهی بین علمای مذاهب اسلامی 3. معرفی ابعاد فقه مقارن و پژوهشهای معطوف به…

فراخوان مقاله برای نشست فارغ التحصیلان مؤسسه مطالعات اسلامی مک‌گیل

هدف برگزار‌کنندگان این نشست فراهم‌آوردن فرصتی برای فارغ‌التحصیلان در سراسر جهان جهت مطالعه تفکرات و شیوه زندگی اسلامی با در نظر گرفتن رویکردهای روش شناسی می‌باشد تا شرکت کتتدگان تحقیقات خود را با اساتید و دانشجویان مؤسسه مطالعات اسلامی…