بایگانی برچسب

قرارداد الجزایر

الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (2)

در این بخش، چند نکته در خور توجه است: در پاراگراف نخست از بند الف آمده است که حفاری انحرافی افقی و مایل که ممکن است تأسیسات آن بیرون از محدوده ناحیه ممنوعه باشد اما دامنه نفوذ و پیشروی‌اش در ناحیه ممنوعه قرار گیرد مگر در مواردی که در…

بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (3)

5 - عهدنامه 1975 برای همیشه معتبر است. عهدنامه 1975 به دلایل زیر برای همیشه معتبر بوده و هست: • اولاً، عهدنامه 1975 مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در اروند رود، در جهت…

بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (2)

3 - رژیم حقوقی اروند رود قبل از معاهده 1975، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود. لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود، حق مالکیت اروند رود به هر دو…

الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (1)

پیشگفتار کشورهای عضو اوپک تا سال 2000 میلادی نزدیک به 80 درصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و کمابیش 45 درصد ظرفیت تولید و 33 درصد تولید بالفعل و نیز نزدیک به 79 درصد صادرات و بازرگانی نفت خام را در اختیار داشتند.(3) در میان اعضای این سازمان،…

بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (1)

عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت؛ منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه 1975 و اعتبار آن برای همه زمان‌ها با توجه به مقررات حقوق…