بایگانی برچسب

لئون گامبتا

نبردهای اجتماعی از ورای دمکراسی

تجلیل از حاکمیت مردمی و در عین حال خفه کردن آن، بخشی از رفتارهای تحمیل شده به بازی سیاسی رایج است. در همین چارچوب باید به تصویب طرح لیسبون از سوی مجلس فرانسه نگریست که عینا همان طرح قانون اساسی اروپا است که فرانسوی ها در رفراندوم 29 ماه مه…