بایگانی برچسب

ماتریالیسم

شبه مدرنیته و شعر شبه‌مدرن ما

مسعود احمدی • درآمد هنوز معتقدم که همه دستاوردهای مارکس متفکر و ایدئولوگ، نه مارکس فیلسوف یا پیامبر را نمی توان نادیده گرفت و بر این باورم که این عالم تیزهوش برخلاف همه بن مایه های آیینی اسطوره ای دستگاه ایدئولوژیک اش با وارد…

مری داگلاس

زهره انواری مری داگلاس (2007- 1921) از جمله انسان شناسان معاصر در حوزه انسان شناسی نمادین است. او در ایتالیا به دنیا آمد ولی در آنجا زندگی نکرد و تقریبا انگلستان محل زندگی اصلی او در طول زندگی اش بود. در طول زندگی مری داگلاس انگلستان…