بایگانی برچسب

مارشال هربرت مک لوهان

نفت و جهانی سازی

مارشال هربرت مک لوهان، اندیشمندکانادایی، پیش بینی کرد که پیشرفت ارتباطات، دهکده ای جهانی متشکل از بشر پراکنده در پنج قاره، ایجاد خواهد کرد. با شبکه جهانی که چهارگوشه عالم را به هم مرتبط ساخت، این پیش بینی تحقق یافت که آن را فرآیند جهان…