بایگانی برچسب

ماکیاولی

بلندی های بادگیر

 مسعود احمدی قسمت اول این مطلب روز گذشته چاپ شد، اینک بخش پایانی آن را می خوانید. ••• • رمانتیسم، اروتیسم و جان زنانه جهان در عشق راستین، جان تن را در آغوش می کشد. فردریش نیچه۱۳ انحطاط امروزین عشق، نتیجه انحطاط تصور…

روانشناسی سیاسی

واژه روانشناسی سیاسی (Political Psychology)، اشاره ای به نقش بسزای روانشناسی فردی در زمانی است که افراد از یک موقعیت قدرت، نفوذ و اقتدار برخوردار هستند. از این روی، پژوهش بر روی روانشناسی در بین پژوهشگران علوم سیاسی و تاثیر آن در زندگی…