بایگانی برچسب

متغیرها

مقیاس­های اندازه­ گیری متغیرها

یکی از مراحل اساسی در پژوهش، اندازه­ گیری است. اندازه ­گیری روشی است که از طریق آن به یک صفت یا یک ویژگی، با توجه به ملاک مشخص، عددی نسبت داده می­شود. به عبارت دیگر، اندازه­گیری عبارت است از تبدیل کیفی به کمّی، با توجه به ملاک معین.…

ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق، یک بدنهٔ تحقیقاتی بزرگ، ادبیات تحقیق در حال رشد و اصطلاحاتی که گویای تعداد مقالات و پژوهش‌هایی هستند که حول محور یک موضوع مشخص (و موضوعات و متغیرهایی که با آن در ارتباط‌اند، از آن بر می‌خیزند یا جریان‌های پژوهشی که منجر به…