بایگانی برچسب

مجلات دسترسي آزاد

بررسی میزان استناد مقالات پایگاه ISI Web of Science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ (در طول سال های…

پژوهشگر: رسول سعادت استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی استاد مشاور: دکتر عاصفه عاصمی چکيده پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پايگاه ISI Web of Science به مجلات پايگاه DOAJ در طول سال هاي 2008 – 2003 انجام…