بایگانی برچسب

مجله اقتصادی

فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

 مقالات پر بازدید  تاثیر تحریم‌های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی  تخمین پارامترهای تابع تغییرپذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه‌ای ایران براساس رویکردU…

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

 مقالات پر بازدید نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی)…