بایگانی برچسب

مجله تحقیقات اقتصادی

مجله تحقیقات اقتصادی

 شماره جاری: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 131، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-509   مقاله پژوهشی 1. سنجش اثرگذاری گردشگری خارجی بر تولید بخشی در اقتصاد ایران - رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی صفحه 267-296 فاطمه بزازان؛ یعقوب…