بایگانی برچسب

مخازن هیدروکربوری

الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (1)

پیشگفتار کشورهای عضو اوپک تا سال 2000 میلادی نزدیک به 80 درصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و کمابیش 45 درصد ظرفیت تولید و 33 درصد تولید بالفعل و نیز نزدیک به 79 درصد صادرات و بازرگانی نفت خام را در اختیار داشتند.(3) در میان اعضای این سازمان،…