بایگانی برچسب

مداخله روان شناختی جامع نگر

فصلنامه روان‌شناسی بالینی

 مقالات پر بازدید  تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن  رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای مهارت های تنظیم شناختی هیجان  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر…