بایگانی برچسب

مرزبندی قوميتی

مرزبندی قوميتی (نهادها قدرت و شبكه‌ها)

در كتاب حاضر مباحث قوميت و قوم گرايي از منظر چگونگي عملكردشان مور بحث قرار گرفته اند. حرف اصلي نويسنده آن است كه تممي مفاهيم و مقولات، آداب و رسوم، نهادها و نمادها، ويژگي هاي زباني و تاريخي و نژادي و جغرافيايي كه براي تبيين قوميت به كار…